About Brooklyn
Data: 25.08.2018 r.
Dystans: 8 km + 30 przeszkód  
Lokalizacja: Trzcianka ,powiat czarnkowsko-trzcianecki, Woj. Wielkopolskie.
§ I. CEL IMPREZY:
Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia:
1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej;
2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy;
3. Wysiłku fizycznego połączonego z dobrą zabawą.
§ II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie SPORT EVENTS TRZCIANKA, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 25/29
NIP: 7632137375, REGON: 368628271, KRS: 0000701217
Rachunek bankowy: 56 1090 2268 0000 0001 3550 5740
§ III. UCZESTNICTWO:
1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców, młodzież w wieku 16-18 lat.
2. Osoby w wieku 16-18 lat po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania wzoru oświadczenia celem przekazania do podpisu przez rodziców (opiekunów).
3. Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisem pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
4. Organizator oświadcza, że nie ubezpiecza uczestników.
5. Każdy uczestnik musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać wymagane oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.
§ IV. ZASADY ZAPISÓW:
1. Zapisów dokonujemy w zakładce ZAPISY.
2. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik dostaje maila zwrotnego z informacją dotyczącą płatności.
3. Maksymalna liczba uczestników wynosi 400 osób (liczba ta może ulec zmianie).
4. Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja zostaje zamknięta, o czym zarejestrowany uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
5. Z uwagi na nietypowy charakter zawodów, uczestnicy biegu startują w falach po 50 osób co 15 minut – pierwsza fala startuje o godzinie 10:30.
6. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dogodną dla uczestnika.
7. Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.
8. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma instrukcję dotyczącą płatności.
9. Dokonanie płatności zapewnia miejsce na liście startowej.
10. Zapisów dokonywać można do dnia 4.08.2018 r. (data ta może ulec zmianie).
11. Miejsce zapewnia dokonanie płatności, a NIE rejestracja.
 
§ V. OPŁATA STARTOWA:
1. Opłata startowa wynosi:
– 89 zł – opłata uiszczona w dniach 02.01.2018 – 31.01.2018
– 99 zł – opłata uiszczona w dniach 01.02.2018 – 28.02.2018
– 109 zł – opłata uiszczona w dniach 01.03.2018 – 31.05.2018
– 129 zł – opłata uiszczona w dniach 01.06.2018 – 04.08.2018
2. Istnieje możliwość korzystania ze zniżki grupowej w wysokości 10zł na osobę.
3. Grupa musi składać się z minimum 5 osób.
4. Przy rejestracji grupy prosimy o kontakt drogą mailową.
5. Opłata startowa musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od daty rejestracji, lecz nie później niż do dnia zakończenia rejestracji (4.08.2018 r.) pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zawodach.
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi – oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy, zawartej na odległość.
Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.
7. W przypadku, gdy zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora opłata startowa nie podlega zwrotowi.
8. Organizator przewiduje konkursy i zniżki okolicznościowe zależne od Organizatora.
§ VI. ZASADY BIEGU:
1. Bieg WOLFRACE jest to bieg survivalowy – połączenie biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód na trasie biegu.
2. Przeszkody dzielimy na:
– naturalne: wzniesienia, pagórki, jary, bagna, zbiorniki wodne,
– sztuczne: ściany, liny, zasieki, rampy i inne.
3. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.
4. Przeszkód pilnują odpowiednio oznakowani Wolontariusze wyznaczeni przez Organizatora.
5. Wolontariusze pilnują porządku na trasie biegu oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
6. W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest do wykonania karnego zadania w postaci 20 powtórzeń burpees.
7. Prawidłowo wykonane burpee to opad na ziemię, powrót do pozycji stojącej oraz wyskok obunóż w powietrze i klaśnięcie rękoma nad głową.
8. Organizator może przewidzieć na trasie biegu Odcinek Specjalny (OS), który do samego końca pozostaje tajemnicą.
9. OS jest alternatywną (dłuższą) trasą biegu, dobrowolnie pokonywaną przez zawodnika.
10. Za niezaliczenie OS nie wykonuje się zadania karnego.
11. Za zaliczenie OS nie przysługuje żadna dodatkowa nagroda, ma to jednak wpływ na czas uzyskany przez zawodnika oraz miejsce w klasyfikacji.
12. Uczestnik sam decyduje czy chce uzyskać lepszy czas czy zaliczyć dodatkowe atrakcje przygotowane na OS.
§ VII. DEPOZYT I HIGIENA:
1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników (zaleca się nie zostawianie rzeczy wartościowych w depozycie).
3. Organizator zapewnia przebieralnię i toalety.
4. Organizator zapewnia możliwość korzystania z pryszniców (zimna woda).
§ VIII.KLASYFIKACJE
1. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:
a) Kobiety – miejsca I-III dla najszybszych kobiet,
b) Mężczyźni – miejsca I-III dla najszybszych mężczyzn,
c) Najszybsze drużyny – przyznawana na podstawie sumarycznego czasu 5 najszybszych członków grupy.
2. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na podstronie Strony internetowej, poświęconej danemu biegowi.
§ IX. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU:
1. Pakiety startowe wydawane będą w dniu imprezy.
2. Pakiet startowy należy odebrać najpóźniej godzinę przed startem swojej fali.
3. Każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu dowodu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Nie ma możliwości odbioru pakietu za kogoś.
4. Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu 15 minut przed startem fali by wziąć udział w obowiązkowej rozgrzewce.
§ X. NAGRODY:
1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji kobiet i mężczyzn, zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora nagrody.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają od Organizatora nagrody.
3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
4. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.
5. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.
6. Organizator przewiduje VOUCHERY na darmowy bieg. Osoba, która stanie się posiadaczem VOUCHERA i chce wziąć udział w biegu, musi skontaktować się z Organizatorem i przejść pełny proces rejestracji (chodzi o pomiar czasu oraz przygotowanie przez organizatora pełnego pakietu startowego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem).
7. Organizator przewiduje nagrody specjalne, o których poinformuje mailowo.
§ XI. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator dokłada wszelkich starań by zapewnić Uczestnikom bezpieczeństwo w trakcie biegu. W szczególności, Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.
2. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, siniaków a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu, a także hipotermii. Odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
3. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu lub opieki w innym zakresie.
4. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników, zakazuje się startu w butach typu kolce lub butach z kolcami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników oraz przedstawicieli Organizatora, sponsorów
i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.
§ XII. POMIAR CZASU:
1. Za pomiar czasu odpowiada firma FOXTER-SPORT.
2. W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu.
3. Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację uczestnika biegu z klasyfikacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty za zgubiony chip w wysokości 30 zł.
 
§ XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania listy startowej, a także wyników biegu, w którym startował.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
i uzupełniania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
§ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy z Uczestników jest należycie poinformowany o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z charakteru Imprezy i bierze udział w niej na własną odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody osobowe i majątkowe powstałe u Uczestników w wyniku udziału w Imprezie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy czy przełożenie terminu i zmiany miejsca Imprezy z przyczyn niezależnych od siebie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
4. Osoby biorące udział w biegu przeszkodowym WOLFRACE wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.
5. Pytania dotyczące regulaminu i samej imprezy należy kierować na adres email: kontakt.wolfrace@gmail.com lub poprzez Facebook www.facebook.com/Wolfracepl/
About Brooklyn